വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഹയർസെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സിവിൽ സർവ്വീസ് ഏകദിന പരിശീലനത്തിൽ വയനാട് SP ഇളങ്കോ.R. IPS

വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഹയർസെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സിവിൽ സർവ്വീസ് ഏകദിന പരിശീലനത്തിൽ വയനാട് SP ഇളങ്കോ.R. IPS.


Previous
Next Post »